ពុទ្ធបរិស័ទ

ពុទ្ធបរិស័ទ

ពុទ្ធបរិស័ទ មានន័យថាពួកអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះធម៌នៃអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានដល់បរិស័ទ៤ពួកគឺ៖


នៅមានត។ ភិក្ខុ ឃឹម សាលីម សរសេរអត្ថបទ។