លោក ពូវ អ៊ុម បានរៀបរៀងសៀវភៅ"វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ"ថ្នាក់មជ្ឈិមដ្ឋាននិងឧត្តមដ្ឋានសម្រាប់សិស្ស បោះពុម្ពផ្សាយតាមរយៈរាជការ ព.ស.២៤៨៨ និងដោយបណ្ណាគារគិម សេង ភ្នំពេញ ព.ស.២៤៩៨ គ.ស.១៩៥៥