ព្រះបរមពោធិសត្វ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ព្រះពោធិសត្វ)

</ref>https://www.dhammahome.com/webboard/topic/28255</ref></ref>https://www.winnews.tv/news/7703</ref>

ព្រះនាងមារីចីពោធិសត្វទេវី.
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ) សិល្បៈឝ្រីវិជយ.
បុគ្គលដែលបានឈ្មោះថាជាព្រះពោធិសត្វ គឺបុគ្គលដែលខំបំពេញបារមី១០ (ឬពុទ្ធការកធម៌) ដោយ៖
  • បញ្ញាធិក សាងបារមីដោយព្រះប្រាជ្ញារយៈពេល២០អសង្ខេយ្យកប្ប។
  • សទ្ធាធិក សាងបារមីដោយសទ្ធាបារមីរយៈពេល៤០អសង្ខេយ្យកប្ប។
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ) សិល្បៈជយវម៌្មទី៧..
  • វិរិយាធិក សាងបារមីដោយសេចក្តីព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លារយៈពេល៨០អសង្ខយ្យកប្ប។
ព្រះមៃត្រេយ.

កំណត់

កែប្រែ

មើលផងដែរ

កែប្រែ