ស្ដេច (បើតាមន័យខាងដើមកប្បប្រែថា ''មេស្រែ'' ) គឺជាបុគ្គលដែលអំណាច និងជាទីសក្ការៈ គោរព របស់ប្រជារាស្រ្គ