ភទ្ទកប្ប ជាកប្បដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ៥ព្រះអង្គ គឺ ​