ភាសាផ្លូវការ គឺជាភាសាដែលត្រូវបានការផ្ដល់នូវឋានៈតាមផ្លូវច្បាប់ពិសេសមួយនៅក្នុងប្រទេស, រដ្ឋ, ឬដែនសមត្ថកិច្ចណាមួយ។ ជាធម្មតា ភាសាផ្លូវការនៃប្រទេសមួយ គឺសំដៅទៅលើភាសាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល រួមមាន ស្ថាប័នតុលាការ សភា រដ្ឋបាល ។ល។ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន។ [១] ដោយសារតែ "មធ្យោបាយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ប្រជាជន មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយច្បាប់ណាមួយបាន (the means of expression of a people cannot be changed by any law)",[២] ពាក្យបច្ចេកទេស "ភាសាផ្លូវការ" ជាធម្មតា មិនសំដៅទៅភាសាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជន ឬប្រទេសណាមួយទេ តែផ្ទុយទៅវិញ គឺសំដៅទៅភាសាដែលបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនោះ។[៣]

Official status can also be used to give a language (often indigenous) a legal status even if that language is not widely spoken. For example, in New Zealand the Māori language and New Zealand Sign Language both have de jure official status under the Māori Language Act 1987 and New Zealand Sign Language Act 2006[៤] respectively, even though Te Reo Māori is spoken by less than five percent of the New Zealand population, who predominantly speak English [៥]. New Zealand thus has one de facto and two de jure Official Languages[៦] Non-national or supranational organizations such as the United Nations and the European Union may also have official languages.

មើលផងដែរ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  1. "Official Language", Concise Oxford Companion to the English Language, Ed. Tom McArthur, Oxford University Press, 1998.
  2. The Status of Languages in Puerto Rico. Archived 2017-10-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. Luis Muñiz-Arguelles. University of Puerto Rico. 1986. Page 466. Retrieved 23 November 2012.
  3. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596 (1965). Translation taken from the English text, 92 P.R.R. 580 (1965), p. 588-589. See also LOPEZ-BARALT NEGRON, "Pueblo v. Tribunal Superior: Español: Idioma del proceso judicial", 36 Revista Juridica de la Universidad de Puerto Rico. 396 (1967), and VIENTOS-GASTON, "Informe del Procurador General sobre el idioma", 36 Rev. Col. Ab. (P.R.) 843 (1975).
  4. New Zealand Sign Language Act 2006. New Zealand Legislation. Retrieved 24 July 2013.
  5. NZ Sign Language to be third official language. Archived 2013-08-01 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. Ruth Dyson. 2 April 2006. Retrieved 24 July 2013.
  6. "Statistics New Zealand:Language spoken (total responses) for the 1996-2006 censuses (Table 16).". Archived from the original on 2013-03-09. Retrieved 2013-08-06.

អានបន្ថែម

កែប្រែ
  • Writing Systems of the World: Alphabets, Syllabaries, Pictograms (1990), ISBN 0-8048-1654-9 — lists official languages of the countries of the world, among other information.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

កែប្រែ