អក្សរសាស្ត្រវៀតណាមដែលយើងឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដើមកំណើតពីការផ្សព្វផ្សាយសាសនានិកាយកាតូលិក Jesuit ម្នាក់បានប្រឌិតអក្សរ “Quoc ngu” ឡើងមកដោយយកតួអក្សរបែបរ៉ូម៊ាំង មកប្រើដើមពុទ្ធសតវត្សរ៍ទី២២ ។ ដំបូងប្រើនៅក្នុងក្រុងកាតូលិករហូតដល់ដើមពុទ្ធសតវត្សរ៍ទី២៤ ទើបទទួលបានការនិយមខ្លាំងឡើងព្រោះបារាំងបង្ខំឲ្យវៀតណាមប្រើភាសា “Quoc ngu”។