មណ្ឌកប្ប ជាកប្បដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ២ព្រះអង្គ គឺ ព្រះរាម និងព្រះធម្មរាជា ។ មណ្ឌកប្បនោះវិនាសទៅ កន្លងបាន ៣កប្បទើបកកើតកប្បថ្មី។