មីក្រូទស្សន៍

មីក្រូទស្សន៍ គឺជាឧបករណ៍មួយដែលអាចពង្រីករូបភាពវត្ថុពីតូចមកធំបាន ។មានមីក្រូទស្សន៍ជាច្រើនប្រភេទ ហើយពួកវាអាចត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា។ វិធីមួយគឺការពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគំរូ និងបង្កើតរូបភាព ដោយការបញ្ជូន ពន្លឺ ឬ អេឡិចត្រុង តាមរយៈគំរូនៅក្នុង ផ្លូវអុបទិក របស់វា ដោយរកឃើញការ បំភាយផុនតុង ពីគំរូ ឬដោយការស្កេនឆ្លងកាត់ និង ចម្ងាយខ្លីពីផ្ទៃនៃគំរូដោយប្រើការស៊ើបអង្កេត។ មីក្រូទស្សន៍ទូទៅបំផុត (និងជាដំបូងគេដែលត្រូវបានបង្កើត) គឺ មីក្រូទស្សន៍អុបទិក ដែលប្រើ កញ្ចក់ ដើម្បី ចំណាំងផ្លាត ពន្លឺ ដែលឆ្លងកាត់គំរូ ស្តើងៗ ដើម្បីបង្កើតរូបភាពដែលអាចមើលឃើញ។ ប្រភេទមីក្រូទស្សន៍សំខាន់ៗផ្សេងទៀតគឺមីក្រូទស្សន៍ ហ្វ្លុយអូរីស មីក្រូទស្សន៍ អេឡិចត្រុង (ទាំង មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងបញ្ជូន និងមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុង ស្កែ ន) និងប្រភេទផ្សេងៗនៃ មីក្រូទស្សន៍ស្កែ ន។ [១]

Binocular compound microscope, Carl Zeiss Jena, 1914 (6779276516).jpg

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. Characterization and Analysis of Polymers. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience. 2008. ល.ស.ប.អ. 978-0-470-23300-9.