មុំកែងគឺជាមុំដែលមានរង្វាស់៩០ដឺក្រេ ។

មុំកែង

[[Category:ត្រីកោណមាត្រ]