មេដ្យានទ័រ ជាបន្ទាត់ដែលចែកអង្កត់មួយជា២ផ្នែកមានប្រវែងស្មើគ្នា ហើយកែងនឹងអង្កត់នោះ។