មេឌាវិគី:Uploadtext

សូមប្រើប្រាស់សំនុំបែបបទខាងក្រោមដើម្បីផ្ទុកឯកសារ​ឡើង។

ដើម្បីមើល ឬស្វែងរកឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងពីពេលមុន សូមចូលទៅបញ្ជីឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើង។ ការផ្ទុកឡើងវិញ​នូវឯកសារបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ហេតុនៃការផ្ទុកឯកសារឡើង និងការលុបចោលឯកសារមានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ហេតុនៃការលុប


ដើម្បីដាក់រូបភាពទៅក្នុងទំព័រ សូមប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ក្នុងទម្រង់ដូចខាងក្រោម៖

  • [[ឯកសារ:ឈ្មោះឯកសារ.jpg]]ដើម្បីប្រើប្រាស់ទម្រង់ពេញលេញនៃឯកសារ
  • [[ឯកសារ:ឈ្មោះឯកសារ.png|200px|thumb|left|ឃ្លាពិពណ៌នា]] ដោយប្រើប្រាស់ទំហំ​២០០ភីកសែលក្នុងប្រអប់នៅ​គេមខាងធ្វេង​ជាមួយនឹង​ឃ្លារៀបរាប់អំពីឯកសារនេះ។
  • [[មេឌា:ឈ្មោះឯកសារ.ogg]] ដើម្បីតភ្ជាប់​ដោយផ្ទាល់ទៅឯកសារនេះ​ដោយមិនបង្ហាញឯកសារ។