ម៉ាក់ គូ (វៀតណាម ៖ [Mạc Cửu] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ចិន鄚玖 ១៦៥៥-១៧៣៦) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាម

ម៉ាក់ គូ