ម៉ាក់ គូ (Vietnamese: Mạc Cửu ចិន: 鄚玖 ១៦៥៥-១៧៣៦) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាម

ម៉ាក់ គូ