អ្នកសម្ដចព្រះសុទត្ដម៉ាក់ តុង (វៀតណាម ៖ [Mạc Thiên Tứ] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ចិន ៖ [莫士麟] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ១៧០០-១៧៨០) រឺ ម៉ាក់ ធានទឺ គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៣៦ ដល់ គ.ស. ១៧៧៧