ម៉ាក់ ទឺសាញ

ម៉ាក់ ទឺសាញ (វៀតណាម ៖ [Mạc Tử Sanh] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ចិន鄚子泩 ១៧៦៩-១៧៨៨) គឺ​ជាអភិបាលខេត្តពាមពីគ.ស. ១៧៨៤ ដល់ គ.ស. ១៧៨៨