ម៉ូលេគុល (បារាំងmolécule, អង់គ្លេសmolecule) ជាក្រុមអាតូមដែលជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ក្នុងសមាមាត្រកំណត់មួយ ដើម្បីបង្កជាសមាសធាតុមួយ។