យន្តសាស្រ្តរថយន្ត

ជាងម៉ាស៊ីនឡានគឺមនុស្សដែលចេះជួសជុលហើយនិងចេះថែរក្សាត្រួតពិនិត្យ។

រូបថតនេះគឺជាសកម្មធ្វើការងាររបស់សិស្សផ្នែកយន្តសាស្រ្តទូទៅនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ក្រុងព្រះសីហនុ។
ជាងយន្តសាស្រ្តរថយន្តកុំពុងធ្វើការជួសជុលកង់ឡាន