រដូវរងា (អង់គ្លេស: Winter, បារាំង: Hiver) គឺជារដូវដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៃឆ្នាំមួយ ។

ឯកសារយោងកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:រដូវ