រដូវរងា (អង់គ្លេសWinter, បារាំងHiver) គឺជារដូវដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៃឆ្នាំមួយ ។

ឯកសារយោងកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:រដូវ