រដ្ឋ ប្រជាជាតិ ឬទឹកដីមួយបានចាត់ទុកជាសហគមន៍នយោបាយដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលមួយ។

ធាតុផ្សំដើម្បីឱ្យកើតជារដ្ឋ៖កែប្រែ

១. ទឹកដី ២.​​ ប្រជាជន ៣. អំណាចនយោបាយ ៤. អធិបតេយ្យភាព

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

រដ្ឋ នាម (បា​. សំ. រាម្រ្ត) ដែន, ប្រទេស។ ''និយមន័យរួមនៃពាក្យរដ្ឋ គឺជាសង្គមមួយ(នីតិមុគ្គលអន្តរជាតិ) ដែលមានទឹកដី ប្រជាជនរស់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ និងមាននូវរបបនយោបាយមួយច្បាស់លាស់។