រាម្យសូរ ជាយក្សដែលបានប្រយុទ្ធនឹងនាងមេខលា ហើយបង្កើតបានជារន្ទះ