រិសថា (និមិត្តសញ្ញា៖ ⚶)

Vesta Rotation.gif

មើលផងដែរកែប្រែ