រូបចំលាក់គឺជាក្បួនក្បាច់[តំណភ្ជាប់ខូច]នៃការឆ្លាក់របស់មនុស្សមា្នក់ៗដែលមានការរចនាពីក្បាច់មួយទៅក្បាច់មួយដែលមានការឆ្លាក់[តំណភ្ជាប់ខូច]ដ៍ល្អប្រណិត។

References កែប្រែ

កែប្រែពីភាសាអង់គ្លេស

External links កែប្រែ