រូបចំលាក់គឺជាក្បួនក្បាច់នៃការឆ្លាក់របស់មនុស្សមា្នក់ៗដែលមានការរចនាពីក្បាច់មួយទៅក្បាច់មួយដែលមានការឆ្លាក់ដ៍ល្អប្រណិត។

Referencesកែប្រែ

កែប្រែពីភាសាអង់គ្លេស

External linksកែប្រែ