រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល

រូបមន្តសមមូលម៉ាស់-ថាមពល (ដែលEជាថាមពល, mជាម៉ាស់, cជាល្បឿនពន្លឺក្នុងសុញ្ញកាស) ជារូបមន្តដែលទាញពីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ទ្រឹស្ដីរ៉ឺឡាទីវីតេពិសេសរបស់អែងស្តែងនៅឆ្នាំ១៩០៥។ រូបមន្តនេះមានន័យថា ម៉ាស់និងថាមពលសមមូលគ្នា។ ថាមពលកើតមានពេលដែលម៉ាស់បាត់បង់ ហើយម៉ាស់កើតចេញពីភាពទទេ ពេលមានថាមពលដែរ។