លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត

លទ្ធិកុម្មុយនិស្ត (មកពីឡាតាំងកុម្មុយនិស្ត“ រួមជាសកល”) គឺជាចលនាមនោគមវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលដៅបង្កើតសហគមន៍សង្គមកុម្មុយនិស្តពោលគឺសណ្តាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរៀបចំឡើងតាមគំនិតនៃកម្មសិទ្ធិរួមនៃមធ្យោបាយ ផលិតកម្មនិងអវត្តមាននៃវណ្ណៈសង្គមប្រាក់និងរដ្ឋ។

លទ្ធិកុម្មុយនិស្តគឺជាទម្រង់ជាក់លាក់នៃសង្គមនិយម។ ពួកកុម្មុយនិស្តយល់ស្របលើការធ្វើឱ្យរដ្ឋបាត់បង់ភាពរឹងមាំប៉ុន្តែមិនយល់ស្របលើមធ្យោបាយដល់ទីបញ្ចប់នេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខុសគ្នារវាងវិធីសាស្រ្តសេរីនិយមនៃការទំនាក់ទំនងការវិវត្តន៍ដោយឯកឯងនៃបដិវត្តន៍និងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរបស់កម្មករនិងវិធីសាស្រ្តដែលដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនិស្តតាមរយៈ ការអភិវឌ្ឍ រដ្ឋសង្គមនិយមដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។