ជីវប្រវត្តិកែប្រែ

លោក លាង ហ័បអាន កើតនៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៤ នៅសង្កាត់លេខ៣ ក្រុងភ្នំពេញ។ បិតាលោកមាននាម ប៉ូច និងមាតាលោកមាននាម គិច លុន។

ស្នាដៃសំខាន់កែប្រែ

  • រឿង នវកថា ចុះក្នុងទស្សានវដ្តីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍
  • អត្ថាធិប្បាយអក្សរសាស្រ្ត
  • ល្បងសិក្សាប្រវត្តិអក្សរសាស្រ្ត
  • អត្ថាធិប្បាយរឿងទាំងឡាយក្នុងកម្មវិធីសិក្សា មធ្យមសិក្សា និងឧត្តមសិក្សា

បទពិសោធន៍កែប្រែ

​ អ្នកបង្កើតសមាគម និងបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមអភិបាលសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរអស់រយៈកាល១៤លើក ក្រោយលោកជានាយកវិជ្ជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្រសួងធម្មការ។