លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត

ជាលិទ្ធិមួយដែលប្រកាន់របបផ្ដាច់ការហើយគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលឬបក្សណាមួយ។