អនុគមន៍ មានលីមីត កាលណា ខិតជិត មានន័យថា ចំពោះគ្រប់ចំនួន គេមានចំនួន ដែល គេបាន

Límite 01.svg

និយមន័យកែប្រែ

ឬ សរសេរជាទំរង់សញ្ញា

គេសរសេរ :

ឧទាហរណ៍ ប្រើនិយមន័យបង្ហាញថា :

តាមនិយមន័យគេបាន និង

ដើម្បីបង្ហាញថា  : គេត្រូវបង្ហាញថា គ្រប់ចំនួន គេមានចំនួន ដែល នាំអោយ

ទ្រឹស្តីបទលីមីតកែប្រែ

ទ្រឹស្តីបទ១កែប្រែ

បើ   និង   ហើយ   ជាចំនួនពិត។

១.  

២.  

៣.  

៤.   បើ  

៥.   ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន។

ទ្រឹស្តីបទ២កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍ពហុធា

បើ   ជាអនុគមន៍ពហុធា និង   ជាចំនួនពិតគេបាន  

សំរាយបញ្ជាក់ : គេអោយអនុគមន៍   ដែល  

អនុវត្តផលបូកលីមីត និង ផលគុណចំនួនថេរគេបាន

  ។ ដូចនេះ គេបាន  

ទ្រឹស្តីបទ៣កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍សនិទាន

បើ   ជាអនុគមន៍សនិទាន ដែល   និង   ជាចំនួនពិតដែល   នោះគេបាន  

សំរាយបញ្ជាក់ : តាមទ្រឹស្តីបទ២ គេបាន   និង   ។ ដោយ   គេអនុវត្តលក្ខណៈ៤នៃទ្រឹស្តីបទ១ ។

គេបាន  

ទ្រឹស្តីបទ៤កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍ជាប់រ៉ាឌីកាល់ (រឺ អនុគមន៍អសនិទាន)

  • បើ   និង   ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន រឺ បើ  និង   ជាសំនួនសេស
  • ​ គេបាន  
  • បើ   និង   ជាចំនួនពិតគេបាន  

  និង   ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន ឬ   និង   ជាចំនួនរ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមានសេស។

ទ្រឹស្តីបទ៥កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់

បើ   និង   ជាអនុគមន៍ដែល   និង   នោះ​  

ទ្រឹស្តីបទ៦កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

បើ   ជាចំនួនពិតស្ថិតក្នុងដែនកំនត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រដែលអោយ គេបាន

១.  

២.  

៣.  

៤.  

ទ្រឹស្ដីបទ៧កែប្រែ

លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រសំខាន់

១.  

២.  


Lim {x \to 0}