លីវ-ប៉ី 刘备(កើតនៅឆ្នាំ១៦១ – ១០ មិថុនា ឆ្នាំ២២៣)។ គាត់ជាស្តេចចិត្តធម៌ម្នាក់ ដែលរាស្រ្តគ្រប់គ្នា គោរពស្រលាញ់ និង គាំទ្រ ជាពិសេសនោះ គាត់មានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តបម្រើការពារគាត់។ គាត់គឺជាត្រកូលក្សត្រមួយអង្គដែរ។

លីវ ប៉ី
ឆាវ ឆាវ
អធិរាជ នគរហាន
ឈ្មោះ លីវ ប៉ី
តំណែង ស្តេច
នគរ នគរ ស៊ូហាន
កំណើត ១៦១
មរណភាព ១០ មិថុនា ឆ្នាំ២២៣ (អាយុ ៦២)
អ្នកស្នងបន្ត លីវ សាន

ការសិក្សាកែប្រែ

គាត់បានសិក្សាយ៉ាងជ្រៅជ្រះ នូវជំនាញ យុទ្ធគុន យុទ្ធសាស្រ្ត អក្សរសាស្រ្ត នយោបាយ ទស្សនៈវិទ្យា ។ល។

សង្រ្គាមនគរបីកែប្រែ

ទ្រឹស្តីកែប្រែ

  • ខ្ញុំសុខចិត្តឱ្យមនុស្សក្នុងនគរក្បត់ខ្ញុំ តែខ្ញុំមិនក្បត់នគរខ្លួនឯងនោះទេ