លោកកៃយុសសេសារ (31 សីហាគ 12 - 22 ខែមករាគ 41) ជាអធិរាជរ៉ូម៉ាំង

លោកកៃយុសសេសារ