ឌី ដូវ គឺជាសិល្បៈចំណាស់ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក គឹម មុន្នី។

ប្រភពកែប្រែ