វត្តនួនមណីយរាម ហៅ វត្តថាន់ ជាវត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ វត្តនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តម ស្ថិតនៅម្ដុំស្តុបចំការមន ។

ឯកសារយោងកែប្រែ


តំនភា្ជប់កែប្រែ