វត្ត​ជម្ពូព្រឹក្ស

ប្រវត្តិកែប្រែ

វត្តជម្ពូព្រឹកត្រូវបានបង្កេីតឡេីងនៅ

ទីតាំងកែប្រែ

មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់ព្រីង ឃុំសិត្បូ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល

ចៅអធិការវត្តកែប្រែ

  • ឆ្នាំ? ដល់ ឆ្នាំ? ព្រះចៅអធិការព្រះនាម ?
  • ឆ្នាំ?ដល់ ឆ្នាំ? ចៅអធិការព្រះនាម?
  • ឆ្នាំដល់? បច្ចុប្បន្ន ចៅអធិការព្រះនាម មាជ សារ៉ុន
ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច គង់នៅវត្ត ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

គ្រូសូត្រកែប្រែ

សូត្រស្ដាំកែប្រែ

ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សូត្រឆ្វេងកែប្រែ

ព្រះនាម តួនាទី(ផ្នែក) ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

ភិក្ខុ និង សាមណេរកែប្រែ

ភិក្ខុកែប្រែ

ព្រះនាម ផ្នែក ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សាមណេរកែប្រែ

ព្រះនាម ផ្នែក ជន្មា និងព្រះរាជកិច្ច ទីកន្លែងកំណើត ផ្សេងៗ
ជន្មា ឆ្នាំកាន់តំណែង ឆ្នាំចាកសិក្ខាបទ ឆ្នាំសុគត ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខេត្ត

សមិទ្ធិផលនានាកែប្រែ

ព្រះវិហារកែប្រែ

ពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យកែប្រែ

ត្រូវបានកសាងឡេីង

សាលាឆាន់កែប្រែ

ត្រូវបានកសាង

កុដិ និងអាស្រមកែប្រែ

កុដមាន

របងកែប្រែ