វិគីភីឌា:ការបកប្រែ

TRANSLATION DEPARTMENT

RELATED PROJECTS

ការស្នើសុំធ្វើការបកប្រែ

កែប្រែ

ការស្នើសុំ ធ្វើការបកប្រែ ពីវិគីភីឌាជាភាសាបរទេសទៅជាភាសាខ្មែរ គឺងាយស្រួលទេ។

ប្រសិនបើមានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសស្រាប់ (ប៉ុន្តែការបកប្រែនឹងមានសារៈប្រយោជន៍ ពីព្រោះអត្ថបទជាភាសាបរទេសមានលក្ខណៈពិបាកយល់)៖

If the English article does not yet exist,

  • you must first create the article on English Wikipedia as a stub article, explaining or defining the subject of the article in a sentence or two;
  • then immediately tag your stub article with a translation template, as above.

Note that this page is not for requesting translations of copyrighted sources outside Wikipedia. It is also not for pages currently in English Wikipedia that are not in English. For that, please see វិគីភីឌា:ទំព័រដែលត្រូវការការបកប្រែទៅជា ភាសាខ្មែរ

On May 16th, the Thailand Internet Service Providers Association (ISP), Mr.Thadorn Tanthasit, Secretary General of the Office of Broadcasting Commission The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) said after the visit to Thailand Internet Service Providers (ISPs). Reported to have web pages or URLs with inappropriate content. Most of them are 131 URLs that have not been removed. So NBTC coordinated with Facebook. By sending a subpoena to act. The latest digital ministry for economic and social affairs (DH) has sent another 34 additional URLs, but has yet another 97 denies. The ministry will send a subpoena as soon as possible.

Mr. Thakorn said that. Facebook will confirm the process. If you get a full court order and Facebook already has a process. Only now say that the documents sent are just the number of the subpoena. Therefore, you need to obtain the original court documents. To complete the process of Facebook.

How to translate

កែប្រែ

វិគីភីឌា is a multilingual project. Articles on the same subject in different languages can be edited independently; they do not have to be translations of one another or correspond closely in form, style or content. Still, translation is often useful to spread information between articles in different languages.

Translation takes work. Machine translation often produces very low quality results. Wikipedia consensus is that an unedited machine translation, left as a Wikipedia article, is worse than nothing. The translation templates have links to machine translations built in automatically, so all readers should be able to access machine translations easily.

Translation between Wikipedias need not transfer all content from any given article. If certain portions of an article appear to be low-quality or unverifiable, use your judgment and do not translate this content. Once you have finished translating, you may ask a proofreader to check the translation.

Because Wikipedia licensing requires attribution, the translation source must be credited to avoid copyright violation. Attribution in the edit summary and placing the template {{Translated page}} on the article talk page are the recommended ways to credit the source of the translation. (មើលផងដែរ វិគីភីឌា:Copying within Wikipedia។)

With the exception of quotations, use normal English encyclopedic style, as appropriate for the topic. Avoid being overly influenced by the style of the original.

The English text should be understandable to a wide audience, so – other things being equal – use shorter rather than longer words and consider using everyday English expressions rather than jargon or foreign expressions. Avoid verbiage.

Make appropriate use of the active and passive voice. Different languages have different constraints on word order, so when translating it may be appropriate to use the passive voice in English where the original uses the active (or the other way around). For instance, a German sentence can start with the object, so a German article on the topic of oysters might have Austern findet man . . . (word for word: Oysters finds one . . .), which could be translated as Oysters are found . . ..

A useful translation may require more than just a faithful rendering of the original. Thus it may be necessary to explain the meaning of terms not commonly known throughout the English-speaking world. For example, a typical reader of English needs no explanation of The Wizard of Oz, but has no idea who Zwarte Piet might be. By contrast, for a typical reader of Dutch, it might be the other way around.

Classroom collaborations

កែប្រែ

Wikipedia welcomes the involvement of students in article editing. Article translation is particularly well-suited to student involvement. Such efforts provide useful, real-world translation experience for students, who will be motivated by the fact that their work will be seen by thousands of Wikipedia readers. They also benefit Wikipedia readers, who gain access to information about other cultures and peoples. For assistance setting up a classroom translation project, please see វិគីភីឌា:WikiProject Classroom coordination and វិគីភីឌា:School and university projects.

{{User Translator}} may be used to indicate your willingness to translate/proofread and your participation in this project:

{{User Translator|es}} produces:
ទំព័រគំរូ:User Translator
{{User Translator|hi|proofreader=yes}} produces:
ទំព័រគំរូ:User Translator
{{User Translator|ar|project=no}} produces:
ទំព័រគំរូ:User Translator
{{User Translator|de|proofreader=yes|project=no}} produces:
ទំព័រគំរូ:User Translator

After putting this template on a userpage, the page will be added to the appropriate subcategory of Category:Available translators in Wikipedia. When the proofreader attribute is set to 'yes', the page will also be added to a subcategory of Category:Available proofreaders in Wikipedia.

មើលផងដែរ

កែប្រែ


កែប្រែ