វិគីភីឌា:ជូនដំណឹងដល់អ្នកអភិបាល

ជូនដំណឹងដល់អ្នកអភិបាល

ទំព័រនេះមានគោលបំណងជូនដំណឹងដល់អ្នកអភិបាលវិគីភីឌា

 • ស្នើសុំពិនិត្យមើលការលុបដែលបានធ្វើរួចហើយ
 • ស្នើសុំប្តូរឈ្មោះអត្ថបទ នុងករណីដែលប្រតិបត្តិការមិនអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយខ្លួនឯង
 • ស្នើសុំបញ្ចូលប្រវត្តិទំព័រ
 • ស្នើសុំផ្អាកសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក
 • សួរបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីតម្រងកែសម្រួល
 • ស្នើសុំកែសម្រួល ឬកែលម្អទំព័របច្ចេកទេស
 • For non-Khmer speakers: English posts are welcomed. However, tasks not involving admins should be posted at our local embassy.

ដើម្បីទាក់ទងអ្នកអភិបាលជាលក្ខណៈបុគ្គល សូមមើលបញ្ជីនៅទីនេះ

សម្រាប់ករណីខាងក្រោមសូមប្រើទំព័រ វិគីភីឌា:ជូនដំណឹងដល់អ្នកអភិបាល/ជូនដំណឹង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានជំនួយពីអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា → សាកសួរនៅ តុជំនួយ

ការអនុវត្ត
 • សូមដាក់ភាពខុសគ្នាតំណាងឱ្យបញ្ហា និងរក្សាសារឱ្យខ្លី។ របាយការណ៍ខ្លីជាងនេះអាចត្រូវបានឆ្លើយតបលឿនជាងមុន
 • របាយការណ៍តម្រងកែតម្រូវ ផ្តល់របាយការណ៍ជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ទំព័រ និងសារព្រមាន ដើម្បីអាចពិនិត្យមើលករណីរបស់អ្នកបានលឿនជាងមុន
 • ប្រសិនបើមានសំណួរ ឬសំណើដែលមិនពាក់ព័ន្ធ យើងនឹងលុបវាចេញពីទំព័រនេះ នៅពេលរកឃើញដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន កុំដាក់ស្នើបញ្ហាដដែលនេះឡើងវិញ រឿង​ដែល​បង្ហាញ​មិន​ច្បាស់​ដែល​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប ឬ​ផ្លាស់ទី មើលមតិនៅក្នុងប្រវត្តិទំព័រ
ចំណាំ
 • សម្រាប់អ្នកអភិបាល ប្រសិនបើការសន្និដ្ឋានណាមួយត្រូវបានឈានដល់ សូមដាក់ឈ្មោះនិង/ឬប្រើ {{Done}}, {{Not done}} ដើម្បីបិទរឿង
 • ប្រសិនបើទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅប័ណ្ណសារ សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតំណភ្ជាប់ឆ្លងភាសានៅវិគីទិន្នន័យស្របតាម
ចុចទីនេះដើម្បីសម្អាតឃ្លាំងសម្ងាត់ម៉ាស៊ីនមេ
(សម្រាប់របៀបប្រើប្រាស់ សូមមើល វិគីភីឌា:ជម្រះឃ្លាំងសម្ងាត់ម៉ាស៊ីនមេ)បណ្ណសារ

Backlog (បញ្ជីកិច្ចការនៅកកមិនទាន់ធ្វើ)

កែប្រែ

ទំព័រគំរូ:បញ្ជីកិច្ចការនៅកកមិនទាន់ធ្វើរបស់អ្នកអភិបាល