វិគីភីឌា:វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

អត្ថបទទាក់ទងដ៏ទៃទៀតប្រហែលមានរួមបញ្ចូល ប្រវត្តិវិគីភីឌា វិគីភីឌា:ប្រវត្តិនៃការវិវត្តិនិងអ្នកវិគីភីឌា រឺ វិគីភីឌា:កិច្ចពិភាក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រ

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រ វិគីគម្រាងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរយើង! យើងខ្ញុំគឺជាក្រុមការងារមួយ ដែលបានបូជាលះបង់ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើង ដោយការក្ដោបវិគីភីឌាលើ ប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ចូលរួម សូមចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទៅក្នុង បញ្ជីសមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងនេះ

គោលបំណង (Goals)កែប្រែ

 
គោលបំណងវីគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ៖

 • ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើងដោយក្ដោបលើប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការបង្កើត ការពង្រីក និងការថែរក្សាអត្ថបទទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វីគីភីឌា ។
 • ដើម្បីផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំ និងអនុសាសន៍ចំពោះអត្ថបទ ដែលពិព៌ណនាអំពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ។
 • ដើម្បីបម្រើជាចំណុចនៃការពិភាក្សាកណ្ដាលចំពោះបញ្ហា ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវីគីភីឌា ។
 • ដើម្បីថែរក្សាក្លោងទ្វារ និងក្លោងទ្វាររងរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រ
 • ដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រលើ តុឯកសារពិគ្រោះ ជាពិសេសតុឯកសារពិគ្រោះអំពីមនុស្សជាតិ

រចនាសម្ព័ន្ធ (Structure)កែប្រែ

 
វីគីគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រ

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្របានអភិវឌ្ឍលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងលើការងាររបស់យើង

 • អ្នកសម្របសម្រួលទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែរក្សា លើចំណុចអភិបាលនៃគម្រោង
 • ផ្នែកខ្លះទទួលការងារលើកិច្ចការឯកទេសជាច្រើន រួមមានរង្វាយតម្លៃគុណភាពអត្ថបទ ធ្វើអត្ថបទឲពិស្ដារនិងត្រួតពិនិត្យមាតិការ និងការបោះពុម្ពផ្សាយអត់ខ្សែ ។
 • ក្រុមការងារគឺជាក្រុមក្រៅផ្លូវការបន្ថែមទៀត សម្រាប់សហប្រត្តិបត្តិការលើប្រធានបទជាក់លាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ។
 • វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះបានពង្រីកនៅក្នុងសៀវភៅវិគី

ទំហំការងារ រឺ ការអង្កេតតាមដាន (Scope)កែប្រែ

 
ទំហំការងារវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

អត្ថបទភាគច្រើននៅក្នុង ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរងគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope) របស់យើងខ្ញុំ ។ មានគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទៃជាច្រើនទៀតមានរួចរាល់ហើយ ជាមួយនឹងការអង្កេតតាមដាន(scope)កាន់តែជាក់លាក់ ដូច្នេះភាគច្រើននៃការងាររបស់យើងស្ថិតនៅលើអត្ថបទមួយចំនួយ ដែលដូចជាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope)របស់គម្រោងដ៏ទៃៗទៀតទេ ។ សំរាប់ចំណាត់បន្ថែម៖

 • អត្ថបទដែលមានផ្នែក ប្រវត្តិសាស្ត្រ/ប្រវត្តិ មួយ គឺមិនស្ថិត នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់យើងទេ
 • "ប្រវត្តិសាស្ត្រ/ប្រវត្តិ..." អត្ថបទ គឺ ស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពរបស់យើង

បញ្ជីនៃបញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រគោលគឺជាអត្ថបទមួយចំនួន ដែលស្ថិតក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope) នៃគម្រោងនេះ ។ បញ្ជីចុងក្រោយគឺមិនមែនបម្រុងសម្រាប់ជាការរំគាយសេចក្ដីដែលអាចយល់បាននៃមុខវិជ្ជានេះទេ​ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យវិញ ។ បញ្ជីប្រធានបទ​គឺត្រូវទុកសម្រាប់ឲងាយយល់និងដើម្បីបញ្ចូលតំណភ្ជាប់គ្រប់អត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជានេះលើវិគីភីឌា​។ សូមមើល​បញ្ជីប្រធានបទគណិតវិទ្យា​និង​បញ្ជីប្រធានបទទស្សនវិជ្ជា​ជាឧទាហរណ៍ខ្លះ ។

ចំនួនបញ្ជីនិងបញ្ជីមេតាត្រូវបានថែរក្សានៅក្នុងវិគីភីឌា៖

ការងារកែប្រែ

 
វិគីគម្រោងមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រ

បញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗ​ត្រូវទុកសម្រាប់ផ្ដល់នូវការត្រួតពិនិត្យមួយ​ដោយក្ដោបទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រលើវិគីភីឌា​ ។ វាកំពុងក្លាយជាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍បើកគេហទំព័រអានប្រវត្តិសាស្ត្រ​យ៉ាងលឿនល្អបំផុតលើវិគីភីឌា ។ ទំព័របញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ដល់នូវតំណភ្ជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សំរាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាចំពោះមុខវិជ្ជា ដែលមានបញ្ជីមួយលើទំព័រនោះ នៅតែមានតំណភ្ជាប់ក្រហមខ្លះ ។ ភាគខ្លះនៃតំណភ្ជាប់ក្រហមទាំងនោះអាចនឹងត្រូវកែប្រែ​ដើម្បីបង្ហាញផ្នែកមួយចំនួននៃអត្ថបទកំពុងតែមានស្រាប់ (ក្នុងអត្ថបទលំអិតសម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវគ្នា) រីឯអត្ថបទដែលត្រូវការនៅសល់ រឺ ផ្នែកខ្លះបានបង្កើតហើយដូច្នេះអត្ថបទនោះអាចត្រូវនឹងចង្អុលមក​កាន់តំណភ្ជាប់នោះ ។

ស្វែងរកបន្ថែមអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅលើគំរោងផ្សេងៗទៀតរបស់វិគីខាងក្រោម៖
  វិគីនានុក្រមនិយមន័យ
  វិគីសៀវភៅសៀវភៅឬសេចក្តីពន្យល់ផ្សេងៗ
  វិគីពាក្យពេជន៍ប្រជុំ​ពាក្យពេជន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
  វិគីបណ្ណាល័យប្រភពអត្ថបទផ្សេងៗ
  វិគីមេឌា Commonsពហុមេឌា
  វិគីពត៌មានពត៌មាន
  វិគីសកលវិទ្យាល័យប្រភពសិក្សារៀនសូត្រ


អត្ថបទសំខាន់ៗកែប្រែ

អត្ថបទទាំងនេះតម្រូវឲទទួលគុណភាពពិសេសតាមតែអាចធ្វើបាន៖

កិច្ចការងារបើកចំហកែប្រែ

សូមមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីបញ្ចូលគ្រប់អត្ថបទ​ដែលត្រូវការការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកមកដល់ទីនេះ៖

ភាពប្រុងការអត្ថបទកែប្រែ

វិគីភីឌា:វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ/ភាពប្រុងការអត្ថបទ


មើលផងដែរ: វិគីភីឌា:មាត្រដ្ឋានកាលប្បវត្តិ

អង្គការកែប្រែ

ការសម្របសម្រួលកែប្រែ

 
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគឺជាទូទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះតំហែទាំគ្រប់ទិដ្ឋភាព​នៃគម្រោងខាងអភិបាលនិងនិតិក្រម ហើយបម្រើជាចំណុចនៃទំនាក់ទំនងទុកជាមុនសម្រាប់បញ្ញានិតិក្រម ។​ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេក៏មិនត្រូវបានផ្ដល់នូវរួម​ជាមួយនឹងអំណាចខាងប្រត្តិបត្តិច្រើនទេ ។

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល

សម្រាប់គោលបំណងក្នុងការជួយសម្របសម្រួលសកម្មភាពគម្រោង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុះបញ្ជីខាងក្រោមបង្ហាញនូវឆន្ទៈ​ដើម្បីចាត់ចែងតាមមុខងារមួយចំនួន ។

សូមមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីទាក់ទងពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ ប្រសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរដែលយល់ឃើញថាគម្រោងនេះ​ក្នុងនោះក៏មិនទាន់បានឆ្លើយនៅទីនេះរឺក៏យល់ថាបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលលោកអ្នកគិតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះ ។

ទំនួលខុសត្រូវកែប្រែ

ទំនួលខុសត្រូវជាចម្បងនៃក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគឺតំហែទាំ​និងកិច្ចការបោសសំអាតដែលទាក់ទងនៅក្នុងការថែរក្សាគម្រោង​និងដំណើរការខាងក្នុងដែលកំពុងដើរយ៉ាងរលូន នេះរួមមានភាពផ្សេងគ្នានៃកិច្ចការ ដូចជាការរក្សាទុកនូវប្រកាសនិងបញ្ជីកិច្ចការចំហដែលបានបន្ទាន់សម័យ ការមើលលើរង្វាយតម្លៃនិងដំណើរការតម្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បង្រៀបចំសំណើនិងការបង្កើតកងកម្លាំងការងារជាដើម ។ ត្រង់នឹងត្រូវពាក់ព័ន្ធតិចតួច​គួរសមដែរ ដែលថាមិនអាចត្រូវបានធ្វើតាមទ្រឹស្ដីតាមរយៈអ្នកកែប្រែរៀបរៀងណាមួយទេ ពិតមែនហើយ ស្ថិតនៅក្នុងពីរបីកន្លែងតែប៉ុណ្ណឹងដែលមានក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល​ដែលបានសរសេរដោយជាក់ស្ដែងជាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ ក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិសោធន៍ណែនាំថាក្រុមមួយចំនួនមានទំនោរសន្មតថា​អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងកំពុងតែធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលត្រូវបានធ្វើហើយ វាបានបង្ហាញនូវគុណប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិទំនួលខុសត្រូវ​ជាផ្លូវការសម្រាប់កិច្ចការអភិបាលនេះទៅដល់ក្រុមមួយជាក់លាក់ ។

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលក៏មានតួនាទីបន្ថែមជាច្រើនផងដែរ ។ ពួកគេបម្រើជាចំណុចទំនាក់ទំនងទុកជាមុននៃគម្រោង ហើយនិងត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក់ស្ដែងជាក្រុមមនុស្ស​ដែលសំណួរជាច្រើនអាចត្រូវបាននាំទៅ​ក្នុងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនជុំវិញគម្រោង ។ បន្ថែមទៀត ពួកគេមានតួនាទី (ក្រៅផ្លូវការខ្ពស់) នៅក្នុងការដឹកនាំពង្រាងនៃគោលការណ៍គម្រោង ដោយប្រមើលលើការប្រតិបត្តិនៃការវិនិច្ឆ័យនៃគម្រោង​លើបញ្ហាដូចជាគ្រោងការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនិងការប្រើប្រាស់ទំព័រគំរូ ហើយនិងការជួយដោះស្រាយជម្លោះ​និងរក្សាការពិភាក្សានានាពីរឿងធំមកជាអត់រឿង ។

ផ្នែកកែប្រែ

រង្វាយតម្លៃកែប្រែ

ផ្នែករង្វាយតម្លៃស្វែងរកអត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពេលលើកដំបូង​និងវាយតម្លៃអត្ថបទទាំងនោះលើគុណភាព និងកម្រិត ភាពសំខាន់ៗ

សហប្រត្តិបត្តិការកែប្រែ

ផ្នែក សហប្រត្តិបត្តិការ បម្រើដើម្បីបន្សើរអត្ថបទមួយចំនួនដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្នែករង្វាយតម្លៃ ដោយក្រុមនៃអ្នកកែប្រែរៀបរៀងដ៏ច្រើនកំណត់​ដើម្បីបន្សើរអត្ថបទទាំងនោះ ។ ជំនួយត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់អត្ថបទមួយណា ដែលលោកអ្នកកំពុងធ្វើការលើ រឺក៏ លោកអ្នកបង្កើតហើយបោះបង់ចោល ។ បញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហក៏អាចត្រូវបានបង្កើតផងដែរនៅទីនេះ

តម្រួតពិនិត្យកែប្រែ

ផ្នែកតម្រួតពិនិត្យអនុវត្តនូវការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ លើអត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននិងតាំងអត្ថបទមួយចំនួនសម្រាប់លក្ខណៈល្អ និង ពិសេស ។ វាក៏បន្តអនុវត្តតម្រួតពិនិត្យលំដាប់-ក លើអត្ថបទមួយចំនួនដែលនៅក្នុងការអង្កេតតាមដានរបស់យើង ។

ផ្សព្វផ្សាយកែប្រែ

ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដើរតួជាទីតាំងកណ្ដាលសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាជិកផ្សេងៗ រួមមានបណ្ណពត៌មានគម្រោង ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងបដាស្វាគមន៍ និងសកម្មភាពទាក់ទងដ៏ទៃៗទៀត ។

កងកម្លាំងការងារកែប្រែ

កងកម្លាំងការងារត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់​លើតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនរួមជាមួយនឹងការអង្កេតតាមដានរបស់គម្រោង ។ វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានកងកម្លាំងការងារនៅឡើយទេ ។ ភាគខ្លះប្រហែលជាត្រូវណែនាំការងារលើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ បើសិនជាមានតម្រូវការចាំបាច់ ។

ព័ត៌មានសមាជិកអ្នកចូលរួមកែប្រែ

 
អ្នកចូលរួមវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់កែប្រែ

ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដើរតួជាទីតាំងកណ្ដាលសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាជិកផ្សេងៗ រួមមានបណ្ណពត៌មានគម្រោង ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងបដាស្វាគមន៍ និងសកម្មភាពទាក់ទងដ៏ទៃៗទៀត ។

សមាជិកភាពកែប្រែ

ដើម្បីចូលរួមគម្រោងនេះជាធម្មតាបញ្ចូលឈ្មោះលោកអ្នកនៅកន្លែងសមាជិក

ប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់កែប្រែ

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររក្សាទុកចំនួន​នៃប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន៖

  អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ


ការស្វាគមន៍កែប្រែ

បើសិនជាលោកអ្នកឃើញសមាជិកថ្មី វាគឺជាគំនិតល្អមួយដោយដាក់សារស្វាគមន៍ពួកយើងនៅលើទំព័រពិភាក្សាពួកគេ៖

បណ្ណពត៌មានកែប្រែ

បណ្ណពត៌មានពិតជាមិនទាន់បានរៀបចំនៅឡើយទេ ។ បញ្ហាគំនិតគឺអាចរកបាន ។

ចេញផ្សាយថ្មីៗកែប្រែ


បើសិនជាលោកអ្នកចង់ក្លាយជាសមាជិកម្នាក់នៃគម្រោងនេះ សូមចុះហត្ថលេខាឈ្មោះលោកអ្នកនៅខាងក្រោម បន្ទាប់ពីអ្នកសញ្ញេចុងក្រោយ ជាមួយនិង "# ~~~~" (៤រលក) ។ ពួកសមាជិកក៏អាចមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីបញ្ចូល {{អ្នកប្រើប្រាស់វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ}}ទៅទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ពួកគេបានដែរ ។

សមាជិក៖កែប្រែ

 1. វ័ណថារិទ្ធ (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក) -- (ដាក់ជាគំរូសម្រាប់សមាជិកថ្មីៗ ដែលចង់ចុះឈ្មោះ!) ជួយក្នុងការបង្កើតទំព័រថ្មីៗ សម្រាប់ជាទីសហការគ្នា ចំពោះគម្រោងនីមួយៗ។
 2. សុខគឹមហេង (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)
 3. គ្រឹះស្នា (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)
 4. Nisetpdajsankha (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)


សមាជិកអសកម្មរយៈពេលច្រើនជាង ៦ខែ៖កែប្រែ

សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទៅក្នុងបញ្ជីសកម្ម បើសិនជាលោកអ្នកត្រលប់មកវិញ ។

ទំព័រគំរូកែប្រែ

 
ទំព័រគំរូវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ
សូមមើលផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: ទំព័រគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍

បដាគម្រោងកែប្រែ

បដា{{វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ}} គួរតែបន្ថែមទៅទំព័រពិភាក្សានៅគ្រប់អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធ ។

WikiProject ប្រវត្តិសាស្ត្រ  
 អត្ថបទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៃWikiProject ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីបន្សើរ​ដោយក្ដោបលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើវិគីភីឌា ។ បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម សូមទស្សនាទំព័រគម្រោងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមការពិភាក្សាបាន និងសូមមើលបញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហមួយចំនួន ។
  ???  អត្ថបទនេះ មិនទាន់បានស្នើសុំកម្រិតគុណភាព លើទំហំគុណភាពរបស់គម្រោងទេ ។
 

ប្រអប់ពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ប្រអប់ពត៌មាន {{ប្រអប់ពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ}} គួរតែត្រូវបញ្ចូលទំព័រព្រឹត្តិការណ៍គួរអោយកត់សំគាល់ខ្លះ ។

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រវត្តិប្រទេស/តំបន់កែប្រែ

ប្រអប់ពត៌មាន{{ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់}} គួរតែត្រូវបានបន្ថែមទៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រ 'x' ប្រទេស ខ្លះៗ ។

Lua error in Module:Navbar at line 58: Invalid title ប្រវត្តិសាស្ត្រ{{{country}}}.

ប្រអប់បង្ហាញកែប្រែ

វិគីភីឌា:ក្រុមកែប្រែកំណែ១.០/អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រតាមស្ថិតិគុណភាព

អត្ថបទពិសេសៗកែប្រែ

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-អ.ព. ទេ

អត្ថបទលំដាប់-កកែប្រែ

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-ក ទេ

អត្ថបទល្អៗកែប្រែ

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-អ.ល. ទេ

អត្ថបទពិសេសមុនៗកែប្រែ

អត្ថបទល្អមុនៗកែប្រែ

វិគីភីឌា:ក្រុមរៀបរៀងកំណែ១.០កែប្រែ

វិគីភីឌា:ក្រុមកែប្រែកំណែ១.០ បញ្ចេញនូវជំរើសកំណែជាច្រើន

អត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេជ្រើរើសសម្រាប់ចំណូលក្នុង មួយ រឺ លើសពី នេះបញ្ចេញនូវកំណែមួយចំនួននៃវិគីភីឌា ។ សូមជួយធ្វើអោយច្បាស់ថាអត្ថបទទាំងនេះនៅមានគុណភាពលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ។

DYKsកែប្រែ

The following articles have all been featured in the ទំព័រដើម Template:តើអ្នកដឹងទេ section:

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកែប្រែ

 
WikiProject History Categories

Every article on a historical topic should be assigned to as specific a sub-category under the Category:History as possible, as well as to any non-history categories to which it belongs. Since Wikipedia has tens of thousands of articles on historical subjects, they shouldn't all be placed directly in Category:History; there is an elaborate hierarchy of historical categories, described here, and only the lowest-level category need be assigned.

មែកធាងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកែប្រែ

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម History ទេ

ការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់:ក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

Category:History contains only the most general articles, such as History and History of the world. Other historical articles appear in one or more sub-categories

ឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកែប្រែ

The category for the history of the modern nation X should be called "History of X" or "History of the X" and included.

បង្រៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកែប្រែ

Few nations have neat histories: most have changed name, constitution and boundaries over their history. This section gives advice on creating sub-categories to reflect these changes.

កុំដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនពេកកែប្រែ

Having added an article to, say, Category:Military history of the United Kingdom, there's no need to also add that article to Category:Military history, Category:History of the United Kingdom, Category:United Kingdom or Category:History. The category hierarchy expresses the fact that every article about the military history of the UK is an article about military history and an article about the UK.

ភាពជាម៉ែឪកែប្រែ

 
គម្រោងកូនៗដែលទាក់ទង
គម្រោងនេះគឺជាមាតាបិតានៃគម្រោងតូចៗដទៃខ្លះទៀត

កូនកែប្រែ

គម្រោងទាក់ទងកែប្រែ

គម្រោងរងទាក់ទងកែប្រែ

ទាក់ទងកែប្រែ

External sister projects

មើលផងដែរកែប្រែ

 
Further information and articles

ជាទូទៅកែប្រែ

Main
Historiography
Timelines
វិគីភីឌា:WikiProject Timelines -- វិគីភីឌា:Timeline standards
Portal
វិគីភីឌា:Wikiportal/History.
Resources
វិគីភីឌា:Category schemes -- វិគីភីឌា:Naming conventions
Other
វិគីភីឌា:History standards for China-related articles

ប្រភពរឹងមាំ (Sourceberg)កែប្រែ

Sourceberg

See Wikisource for original text (or primary sources). Wikisource (i.e., "Sourceberg") is a repository of source texts in any language which are either in the public domain, or are released under the GFDL.

See also : វិគីភីឌា:What Wikipedia is not, វិគីភីឌា:Verifiability, វិគីភីឌា:Public domain resources

ឧបករណ៍កែប្រែ

Main tool page: toolserver.org
 • Reflinks - Edits bare references - adds title/dates etc. to bare references
 • Checklinks - Edit and repair external links
 • Dab solver - Quickly resolve ambiguous links.
 • Peer reviewer - Provides hints and suggestion to improving articles.

បញ្ជីឃ្លាំមើលខាងក្រៅកែប្រែ

  បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

  ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

  មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា