វិគីភីឌា:អ្នកប្រើប្រាស់

ក្នុងវិគីភីឌា អ្នកដែលចូលរួមចំនែកក្នុងវិគីភីឌាត្រូវបានគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈ គណនីដែលបានចុះឈ្មោះ ជាអាសយដ្ឋានIP។ ប្រសិនអ្នកដែលគ្រាន់តែចូលទស្សនា(ចូលអាន)វិគីភីឌា មិនមានអ្វីសំរាប់បន្សល់ទុកទេ ប៉ុន្តែប្រសិនធ្វើការប្រែកែទំព័រណាមួយ វានឹងកត់ត្រាទុកក្នុងទំព័រប្រវត្តិនិងកំនត់ហេតុ។

នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមសិទ្ធិ។

ប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់កែប្រែ

BavKongកែប្រែ

អ្នកប្រើប្រាស់ឡុកអ៊ីនកែប្រែ

អ្នកប្រើប្រាស់ថ្វីកែប្រែ

ប្រសិនបើឡុកអ៊ីន អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទីទៀតនឹងមើលអាសយដ្ឋានIPរបស់អ្នកមិនឃើញ ទេនៅពេលលោកអ្នកកែប្រែទំព័រណាមួយ គឺវាបន្សល់ទុកជាឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកក្នុងប្រវត្តិនៃទំព័រដែលអ្នកបានកែប្រែ។


= អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិកែប្រែ

=

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានហាមឃាកែប្រែ

រូបយន្តកែប្រែ

អ្នកអភិបាលកែប្រែ

អ្នកអភិបាល

(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)

អ្នកការិយាល័យកែប្រែ

អ្នកការិយាល័យ,

(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)

Stewardsកែប្រែ

អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់កែប្រែ

Oversightersកែប្រែ

Developersកែប្រែ

Transwiki importersកែប្រែ

Importersកែប្រែ

ក្រុមប្រឹក្សា​បោះឆ្នោត​អភិបាលកែប្រែ

ពិសេស:ListGroupRights