វិគីភីឌា:អ្នកប្រើប្រាស់

ក្នុងវិគីភីឌា អ្នកដែលចូលរួមចំនែកក្នុងវិគីភីឌាត្រូវបានគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈ គណនីដែលបានចុះឈ្មោះ ជាអាសយដ្ឋានIP។ ប្រសិនអ្នកដែលគ្រាន់តែចូលទស្សនា(ចូលអាន)វិគីភីឌា មិនមានអ្វីសំរាប់បន្សល់ទុកទេ ប៉ុន្តែប្រសិនធ្វើការប្រែកែទំព័រណាមួយ វានឹងកត់ត្រាទុកក្នុងទំព័រប្រវត្តិនិងកំនត់ហេតុ។

នៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានបែងចែកទៅតាមសិទ្ធិ។

ប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ កែប្រែ

BavKong កែប្រែ

អ្នកប្រើប្រាស់ឡុកអ៊ីន កែប្រែ

អ្នកប្រើប្រាស់ថ្វី កែប្រែ

ប្រសិនបើឡុកអ៊ីន អ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ទីទៀតនឹងមើលអាសយដ្ឋានIPរបស់អ្នកមិនឃើញ ទេនៅពេលលោកអ្នកកែប្រែទំព័រណាមួយ គឺវាបន្សល់ទុកជាឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកក្នុងប្រវត្តិនៃទំព័រដែលអ្នកបានកែប្រែ។


= អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ កែប្រែ

=

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានហាមឃា កែប្រែ

រូបយន្ត កែប្រែ

អ្នកអភិបាល កែប្រែ

អ្នកអភិបាល

(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)

អ្នកការិយាល័យ កែប្រែ

អ្នកការិយាល័យ,

(បញ្ជីរាយនាមសមាជិក)

Stewards កែប្រែ

អ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ កែប្រែ

Oversighters កែប្រែ

Developers កែប្រែ

Transwiki importers កែប្រែ

Importers កែប្រែ

ក្រុមប្រឹក្សា​បោះឆ្នោត​អភិបាល កែប្រែ

ពិសេស:ListGroupRights