វិគីភីឌា:វិគីគម្រោង

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:WikiProject)
ផ្លូវកាត់s:
WP:PROJ
WP:PJ

វិគីគម្រោង ឬ WikiProject គឺជាគម្រោងមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បី[[management|គ្រប់គ្រង] a specific topic or family of topics within Wikipedia. It is composed of a collection of pages and a group of editors who use those pages to collaborate on encyclopedic work. It is not a place to write encyclopedia articles directly, but a resource to help coordinate and organize the writing and editing of those articles.

The discussion pages attached to a project page are a convenient forum for those interested in that project.

Finding a project

កែប្រែ

  បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

  ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

  មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា

WikiProjects welcome new participants; please feel free to join any or all that interest you!

Creating and maintaining a project

កែប្រែ

Before starting, read the guide to WikiProject organization, and peruse some existing WikiProjects to understand how they operate "in the wild". If you're not sure about creating a new project, or aren't certain if anyone else is interested, you can make a WikiProject proposal; like-minded editors may start new WikiProjects at any time and are encouraged, but not obligated, to propose them before doing so, as they may thus receive valuable input and save a lot of work.

For additional resources, or if you have any questions, please visit the WikiProject Council or see List of Wikimedia projects for details.