វិសមភាពស្វ័យគុណ

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗកែប្រែ

  • បើ x > 0, នោះ
 
  • បើ x > 0, នោះ
 
  • បើ x, y, z > 0, នោះ
 
  • ចំពោះចំនួនពិតផ្សេងគ្នា a និង b,
 
  • បើ x, y > 0 and 0 < p < 1, នោះ
 
  • បើ x, y, z > 0, នោះ
 
  • បើ a, b, នោះ
 
លទ្ធផលនេះត្រូវបានធ្វើអោយមានលក្ខណៈទូទៅដោយ R. Ozols នៅឆ្នាំ ២០០២ ដែលជាអ្នកបង្ហាញថា បើ a1, ..., an, នោះ