វិស្វកម្ម​មេកានិច

វិស្វកម្ម​មេកានិច​​ជា​​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​នៃ​វិស្វកម្ម​ដែល​​អនុវត្ត​​គោលការ​របស់​វិស្វកម្ម រូបវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្ត្រ​រូប​ធាតុ សំរាប់​ការ​វិភាគ(analysis) បង្កើត(design) ផលិត(manufacturing) និង តំហែ​ទាំ​ប្រព័ន្ធ​មេកានិច (mainteance of mechanical systems)។ នេះ​ជា​មែក​ធាង​របស់​វិស្វកម្ម​ដែល​​ចូល​រួម​​ក្នុង​ការ​បង្កើត​និង​ប្រើប្រាស់​​កំដៅ និង ថាមពល​មេកានិច​ក្នុង​ការ​ design, production, and operation របស់​ម៉ាស៊ីន និង គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន (machines and machine tool)[១] នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​ចំនាស់​និង​ទូលាយ​ជាង​គេ​ក្នុង​ចំនោម​ មែក​ធាង​របស់​វិស្វកម្ម.

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. engineering "mechanical engineering. (n.d.)". The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Retrieved: 8 May 2010.