សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់

Code 120807
Khmer រាជធានីភ្នំពេញ / ខណ្ឌសែនសុខ / សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់
  Latin Phnom Penh Capital / Saensokh Khan / Krang Thnong Sangkat
Reference អនុក្រិត្សលេខ ៨០ អនុក្រិត្សលេខ៥៧៨
Issue date 25-Dec-2013
Note Move to New Khan Pur SenChey 18-May-2011, Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Saen Sok

Boundaryកែប្រែ

Boundary
  East សង្កាត់ឃ្មួញ និងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
  West សង្កាត់សំរោងក្រោម និងសង្កាត់គោករកា
  South សង្កាត់កាកាប និងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
  North សង្កាត់គោករកា

List of villageកែប្រែ

Code Khmer English Reference Note
1 12080701 ក្រាំងអង្ក្រង Krang Angkrang Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
2 12080702 ត្រពាំងមាន Trapeang Mean Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
3 12080703 ជាងទង Cheang Tong Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
4 12080704 ត្រពាំងជើងស្រុក Trapeang Cheung Srok Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
5 12080705 ព្រៃខ្លា Prey Khla Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
6 12080706 សំរោងទាវ Samraong Teav Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
7 12080707 ព្រៃមូល Prey Mul Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov
8 12080708 វិមានទ្រង់ Vimean Trong Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov Sub Degree 578 on 25 Dec 2013 Move to Praek Pnov