សង្កាត់គោកឃ្លាង

Communeកែប្រែ

Code 120809
Khmer រាជធានីភ្នំពេញ / ខណ្ឌសែនសុខ / សង្កាត់គោកឃ្លាង
  Latin Phnom Penh Capital / Saensokh Khan / Kouk Khleang Sangkat
Reference អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
Issue date 18-Jul-2016
Note សង្កាត់បង្កើតថ្មី

List of villageកែប្រែ

Code Khmer English Reference Note
1 12080901 រោងចក្រ Roung Chakr អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
2 12080902 រោងចក្រ១ Roung Chakr 1 អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក ប្រកាសលេខ ៤៤៧៧ ប្រក 19-May-2016, បំបែកចេញពីភូមិ រោងចក្រុំ
3 12080903 ក្រុងថ្មី Krong Thmey អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក ប្រកាសលេខ ៤៤៧៧ ប្រក 19-May-2016 បំបែកចេញពីភូមិ ប៉ាយ៉ាប
4 12080904 ត្រពាំងស្វាយ Trapeang Svay អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
5 12080905 ដីថ្មី Dei Thmei អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
6 12080906 ដំណាក់ Damnak អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
7 12080907 គោកឃ្លាង Kouk Khleang អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក
8 12080908 ច្រេស Chres អនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក បង្កើតថ្មីតាមអនុក្រិត្យ ១៥០ អនក្រ.បក