ទទឹមនឹងមនោគមន៍វិជ្ជាសេរីនិយម និងអភិរក្សនិយម ដំណាក់កាលសតវត្សរ៍ទី១៩ នៅមានប្រទេសនៅបណ្តាលអឺរ៉ុបខាងជើង បានលេចឡើងនូវទ្រឹស្តីប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតគឺទ្រឹស្តីសង្គមនិយម។ គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃទ្រឹស្តីសង្គមនិយមមាន៖

  • កត្តាចាំបាច់ត្រូវលុបបំបាត់កម្មសិទ្ធិឯកជន
  • ការពារប្រយោជន៍សមូលហភាព
  • កសាងមូលដ្ឋានសង្គមកុម្មុយនីស្ត។

ទ្រឺស្តីសង្គមនិយមបានបន្តនូវទស្សនៈរបសទស្សនវិទូជាច្រើននៃសតវត្សរ៍ទី១៦-១៨[១]


  1. សៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី១០ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឆ្នាំ២០១៧ ទំព័រទី១១៨