សញ្ញាជាតិតួកគី

តួរគីគ្មានសញ្ញាជាតិជាផ្លូវការណាមួយទេ។ ស្ថាប័នរដ្ឋនៅតួរគី​ប្រើប្រាស់សញ្ញារៀងៗខ្លួន ដែលជាទូទៅគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយ​ច្បាប់បញ្ញត្តិណាមួយទេ។ សញ្ញាជាតិភាគច្រើនដែលគេប្រើ​មានរូបអឌ្ឍច័ន្ទក្រហមនិងផ្កាយក្រហម ដូចមាននៅលើទង់ជាតិតួរគីដែរ។

សញ្ញាជាតិផ្សេងៗដែលតួរគីប្រើកែប្រែ

 
សញ្ញាជាតិប្រើនៅលើ​លិខិតឆ្លងដែន វីសា និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ
 
ត្រាប្រធានាធិបតី
 
សញ្ញាជាតិប្រើដោយ​ក្រសួងការបរទេស