សតវត្សគឺមានរយះពេល ១០០ឆ្នាំ(ម្ដង)។
ការចាប់រាប់សតវត្សគឺ÷

  • សតវត្សទី១ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី០១ ដល់ ឆ្នាំទី៩៩
  • សតវត្សទី២ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី១០០ ដល់ ឆ្នាំទី១៩៩
  • សតវត្សទី៣ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី២០០ ដល់ ឆ្នាំទី២៩៩
  • សតវត្សទី៤ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៣៣០ ដល់ ឆ្នាំទី៣៩៩
  • សតវត្សទី៥ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៤០០ ដល់ ឆ្នាំទី៤៩៩
  • សតវត្សទី៦ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៥០០ ដល់ ឆ្នាំទី៥៩៩
  • សតវត្សទី៧ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៦០០ ដល់ ឆ្នាំទី៦៩៩
  • សតវត្សទី៨ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៧០០ ដល់ ឆ្នាំទី៧៩៩
  • សតវត្សទី៩ គិតចាប់ពី ឆ្នាំទី៨០០ ដល់ ឆ្នាំទី៨៩៩
  • សតវត្សទី១០ គិតចាប់ពី៩០០ ដល់ ឆ្នាំទី៩៩៩