ព្រះបាទសត្ថាទី១(ឆ្នាំគ្រងរាជ្យ៖ ១៥៧៦ - ១៥៨៦) ជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទបរមរាជា បានសោយរាជសម្បត្តិបន្ត ឯបុត្រាប្អូន ព្រះបាទស្រីសុរិយោពណ៌ជាឧបរាជ។ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសត្ថាទី១ ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ឥទ្ធិពល និងសិទ្ធិអំណាចស្ទើរតែអស់ទាំងស្រុងពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅឆ្នាំ១៥៨៦ព្រះបាទសត្ថាទី១ ដាក់រាជសម្បត្តិឲ្យបុត្រាច្បងព្រះនាម ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី១