សព្វនាម គឺជាពាក្យសម្រាប់ជំនួសនាម ឬពាក្យដែលគេ ប្រើឬនិយាយរួចម្ដងហើយ យកមកប្រើម្ដងទៀត។ ពាក្យដែលជាសព្វនាមមានដូចជា៖ គេ ឯង វា គាត់ នាង អ្នក...។ល។ ឧទាហរណ៍៖ ពូសំជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់។ គាត់ស្រលាញ់សិស្សរបស់គាត់ដូចជាកូនរបស់គាត់ដែរ។