សមីការកូស៊ី-អយល័រ

ក្នុងគណិតវិទ្យា សមីការកូស៊ី-អយល័រសមីការអយល័រ-កូស៊ី គឺជាសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរអូម៉ូសែនដែលមានមេគុណជាអថេរ​។

សមីការកែប្រែ

តាង   គឺជាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍មិនស្គាល់   ។ នោះសមីការកូស៊ី-អយល័រលំដាប់ n មានរាង

 

ដោយជំនួស   ដើម្បី​បន្ថយ​ស្វ័យគុណ​នៃសមីការ​នេះទៅជា​សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរ​ដែលមាន​មេគុណ​ជាចំនួនថេរ។

លំដាប់២កែប្រែ

 

យើងសន្មតតាង

 

ដោយធ្វើដេរីវេ (ឌីផេរ៉ង់ស្យែល) យើងបាន

 

និង

 

ជំនួសវាចូលក្នុងសមីការដើម យើងបាន

 

តំរៀបឡើងវិញ យើងបាន

 

យើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះចំពោះ m ។​ មានបីករណីពិសេស

  1. ករណីទី១៖ ឫសពីរផ្សេងគ្នា   និង  
  2. ករណីទី២៖ ឫសឌុប  
  3. ករណីទី៣៖ ឫសជាចំនួនកុំផ្លិច  
  • ករណីទី១៖​ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ
 
  • ករណីទី២៖ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ
 
  • ករណីទី៣៖ ចំលើយផ្តល់អោយដោយ
 

សមីការនេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងបំលែង  

ឧទាហរណ៍កែប្រែ

គេអោយសមីការ

 

យើងជំនួសចំលើយងាយ  

 
 

យើងបាន   និង   ។ ចំលើយទូទៅនៃសមីការគឺ