សមុទ្រកូរ៉ូ (Koro Sea) ជាសមុទ្រមួយ​នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ស្ថិតនៅចន្លោះ​រវាង​កោះវីជីឡេវូ​ដែលនៅខាងលិច និងកោះឡៅដែលនៅខាងកើត។ សមុទ្រនេះ​ហ៊ុំព័ទ្ធដោយ​កំរងកោះហ្វីជី

ផែនទីហ្វីជី​បង្ហាញពីទីតាំង​សមុទ្រកូរ៉ូ