សាធារណនាម គឺជានាមបញ្ជាក់ពីឈ្មោះ ឬទីកន្លែងអ្វីមួយ ដែលទូទៅមិនចំពោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ពូ មីង ជីតា ជីដូន វត្តអារាម សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ...។