សាន់ត្យាហ្គោ

សា​ន់​ត្យា​ហ្គោ គឺជារាជធានីនៃប្រទេសឈីលីនេះ។

Santiago de Chile.jpg